Vitajte na mape slovensko-americkej spolupráce!

Zdieľanie vedomostí a odborných znalostí medzi Slovenskom a USA pozitívne ovplyvňuje pokrok a vývoj inovácií v mnohých oblastiach v oboch krajinách. 

Cieľom mapy spolupráce je zvýšiť povedomie o existujúcich slovensko-amerických partnerstvách, podporiť vznik ďalšej spolupráce, prilákať nové talenty a zdroje financovania a, samozrejme, podporiť inovácie a výskum.

Mapa momentálne znázorňuje dlhodobé akademické a výskumné partnerstvá medzi slovenskými a americkými inštitúciami v oblasti spoločného výskumu, publikácií, mobility, či výmeny know-how.

Mapa spolupráce je projekt Veľvyslanectva USA v Bratislave. Informácie na mape sú pravidelne aktualizované na základe dát od partnerských inštitúcií.

AKO VÁM MÔŽE MAPA POMÔCŤ?

Fotografie
Webstránka
Sociálne siete:
Kontaktná osoba:
Spolupracujúca inštitúcia:
Webstránka
Vedná disciplína spolupráce:
Oblasť spolupráce:
Obsah spolupráce:
Vznik spolupráce:
Využité podporné schémy:
Hľadať:
Vedná disciplína spolupráce:
Využité podporné schémy:

Pridajte sa na mapu

Ste súčasťou prebiehajúcej spolupráce medzi slovenskou a americkou inštitúciou? Pridajte sa k viac ako 100 partnerstvám na našej mape a:

Vyplňte krátky kontaktný formulár a my sa vám ozveme s ďalšími informáciami.

Podporné schémy pre spolupráce

Komisia J. Williama Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike je bilaterálnou neziskovou organizáciou, ktorá od roku 1994 administruje Fulbrightov program na Slovensku. Jej poslaním je podpora vzájomného porozumenia a spolupráce medzi občanmi Spojených štátov a Slovenska prostredníctvom vzdelávacích a kultúrnych výmen. Fulbrightov program dáva zanieteným a kvalifikovaným študentom, akademickým a výskumným pracovníkom, ako aj odborníkom z praxe jedinečnú príležitosť vycestovať do Spojených štátov na účely štúdia, výskumu alebo participácie na výskumnom projekte na amerických univerzitách a výskumných inštitúciách. Fulbright Slovak Student Program a Fulbright Slovak Scholar Program sú nosné grantové schémy, ktoré Fulbrightova komisia ponúka pre doktorandov a akademických a výskumných pracovníkov zo Slovenska na štúdium a akademický výskum v Spojených štátoch, a to v akomkoľvek vednom odbore alebo oblasti výskumu. Prostredníctvom Fulbright Specialist Program môžu slovenské vysoké školy a výskumné inštitúcie, ako aj iné subjekty pozvať amerického experta na krátkodobý pobyt na účely konzultácií, prednášok alebo workshopov najmä v oblasti rozvoja inštitucionálnej spolupráce a študijných osnov. Viac informácií o grantoch, kritériách na výber uchádzačov, benefitoch poskytovaných v rámci jednotlivých grantov, pokynov na podanie prihlášky a ďalších aktivitách navštívte stránky Fulbrightovej komisie.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) – Slovakia Seed Fund podporuje novú spoluprácu medzi vyučujúcimi a vedeckými pracovníkmi MIT a ich partnermi na Slovensku. Je otvorený pre uchádzačov zo všetkých disciplín. Uprednostňujú sa projekty v počiatočnej alebo novej fáze, u ktorých sa predpokladá významný dopad na rozvoj poznania v príslušných oblastiach. Cieľom fondu je budovať vzťahy a spoluprácu, ktoré presahujú časové obdobie grantu, a priniesť na Slovensko nové a zaujímavé partnerstvá vo všetkých oblastiach výskumu. MIT – Slovakia Seed Fund bol zriadený v roku 2021 na základe dohody medzi Kanceláriou medzinárodných vedeckých a technologických iniciatív Massachusetts Institute of Technology (MIT) a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Aktuálne je otvorená výzva na podávanie projektov s uzávierkou 12. decembra 2023. Viac info nájdete na webe fondu GSF Slovakia | MISTI (mit.edu) alebo na webe MIRRI MIT – Slovakia Seed Fund | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (gov.sk).

Národný štipendijný program Slovenskej republiky (NŠP) je určený na podporu medzinárodnej študijnej, prednáškovej, výskumnej či umeleckej mobility študentov, doktorandov, pedagógov, výskumníkov a umeleckých pracovníkov pôsobiacich na vysokých školách a výskumných pracoviskách. V rámci programu sa podporuje mobilita dvomi smermi — vyslaním zo Slovenska do zahraničia, ako aj prijatím zo zahraničia na pobyty na Slovensku. Štipendiá sú určené na pokrytie životných nákladov počas pobytu a v určitých prípadoch sú aj príspevky na cestovné. Štipendisti NŠP sú štipendistami Vlády Slovenskej republiky. Národný štipendijný program SR financuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a administratívne ho zabezpečuje SAIA, n. o. Žiadosti o štipendium sa podávajú on-line cez www.stipendia.sk. Uzávierky na podávanie žiadostí: 30. apríl, 31. október. Detailné informácie o programe sú na stránkach Národného štipendijného programu.

Sekcia verejnej diplomacie Veľvyslanectva USA na Slovensku ponúka možnosť finančnej podpory projektov cez tzv. Program malých grantov. Cieľom je posilniť spoločenské a kultúrne väzby medzi USA a Slovenskom pomocou programov, ktoré sú postavené na zdieľaných hodnotách a vzájomnej spolupráci medzi týmito dvoma krajinami. Každý program musí obsahovať jasný americký prvok vo forme spolupráce a americkými občanmi alebo americkými organizáciami či inštitúciami a podporovať vzájomné väzby a porozumenie medzi USA a Slovenskom. Návrhy projektov musia obsahovať ciele, ktoré sú v súlade s prioritnými programovými oblasťami sekcie verejnej diplomacie uvedenými v aktuálnom programovom vyhlásení (tzv. Annual Program Statement).

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu a ponúka príležitosti v oblasti mobility a spolupráce. Cieľom programu je podporiť rozvoj vzdelávania a vzdelávacích systémov, profesijný aj osobný rozvoj jednotlivcov prostredníctvom medzinárodnej spolupráce. V oblasti vysokoškolského vzdelávania sa na mobilite za účelom štúdia a/alebo stáže môžu zúčastniť študenti od prvého ročníka na vysokej škole, absolventi do 12 mesiacov od ukončenia štúdia a doktorandi. Pedagogickí a administratívni zamestnanci vysokých škôl môžu absolvovať mobility za účelom výučby alebo školenia. Program podporuje odchádzajúce aj prichádzajúce mobility študentov aj zamestnancov vysokých škôl. Grant sa poskytuje na individuálnu podporu a cestovné náklady. Výberové konanie prebieha na domácej vysokej škole, ktorá si stanovuje termíny aj podmienky. Implementáciu programu na národnej úrovni zabezpečuje Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu. Viac informácii sa dozviete na zahraničnom oddelení príslušnej vysokej školy a na stránke programu Erasmus+.

Servisné centrá pre výskumníkov a výskumné organizácie pod názvom EURAXESS Slovensko napomáhajú odstraňovaniu prekážok, ktoré stoja v ceste hladkému priebehu výskumných mobilít; zahraničným a slovenským výskumníkom a ich rodinám poskytujú informácie a služby týkajúce sa rôznych aspektov mobility, vrátane praktických informácií (sociálne zabezpečenie, daňové otázky, víza a povolenie na pobyt, možnosti vzdelávania pre rodinných príslušníkov) spojených s pobytom v hostiteľskej krajine. Portál EURAXESS taktiež poskytuje praktické informácie o mnohých aspektoch súvisiacich s mobilitou výskumníkov, vrátane interaktívneho sprievodcu, ktorý napomáha pri vyhľadaní špecifických postupov vzťahujúcich sa na ich konkrétnu situáciu. Výskumníci tu nájdu informácie vhodné pre ich kariérny rozvoj, ako aj odkaz na európsku databázu EURAXESS Jobs, kde môžu vyhľadávať pracovné príležitosti, resp. výskumné organizácie môžu bezplatne zverejňovať voľné pracovné miesta pre výskumníkov. EURAXESS Slovensko je súčasťou európskej siete centier EURAXESS v 42 krajinách, ktorej vznik iniciovala a rozvoj dodnes zastrešuje Európska komisia. SAIA, n. o., koordinuje aktivity siete EURAXESS na Slovensku. Centrá EURAXESS Worldwide (vrátane kancelárie EURAXESS North America) majú globálne pôsobenie vytvárajúc prepojenia medzi výskumnými komunitami.

Partneri

Kontakt

Ak chcete vašu spoluprácu pridať na mapu, vyplňte prosím kontaktný formulár v sekcii Pridajte sa na mapu.

V prípade ďalších otázok nás, prosím, kontaktujte na info@skuscooperation.sk. Pokúsime sa odpovedať čo najskôr.